Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

HIẾN PHÁP
HIẾN PHÁP 1954

HIẾN PHÁP 1954

26/03/2020
Tháng 12-1959, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả quá trình dự thảo Hiến pháp 1959. Sau khi xem xét, thảo luận về nội dung, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào ngày 31-12-1959 và ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp mới. Với Hiến pháp 1959, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khẳng định và đó là bộ tham mưu lãnh đạo “toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước.
HIẾN PHÁP 1946

HIẾN PHÁP 1946

26/03/2020
Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946. Do chiến tranh Đông Dương bùng nổ ngay sau khi bản hiến pháp này được thông qua nên nó chỉ được thi hành ở các vùng kháng chiến, vùng Pháp tạm chiến vẫn dùng luật pháp của Pháp.
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
NHOM KINH THANH BINH CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK