Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

Luật Bình Dương

HIẾN PHÁP
Văn bản luật
HIẾN PHÁP 2013

HIẾN PHÁP 2013

05/05/2020
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.
HIẾN PHÁP 1992

HIẾN PHÁP 1992

05/05/2020
Tiếp sau sự ra đời của Cương lĩnh năm 1991 của Đảng, ngày 15/4/1992, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được ban hành. Ngày 25/12/2001, Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội.
HIẾN PHÁP 1980

HIẾN PHÁP 1980

05/05/2020
Bản Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 7, nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 1980, hồi 15 giờ 25 phút.
HIẾN PHÁP 1959

HIẾN PHÁP 1959

26/03/2020
Tháng 12-1959, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả quá trình dự thảo Hiến pháp 1959. Sau khi xem xét, thảo luận về nội dung, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào ngày 31-12-1959 và ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp mới. Với Hiến pháp 1959, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khẳng định và đó là bộ tham mưu lãnh đạo “toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước.
HIẾN PHÁP 1946

HIẾN PHÁP 1946

26/03/2020
Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946. Do chiến tranh Đông Dương bùng nổ ngay sau khi bản hiến pháp này được thông qua nên nó chỉ được thi hành ở các vùng kháng chiến, vùng Pháp tạm chiến vẫn dùng luật pháp của Pháp.
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
© 2017 Luật Bình Dương