Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật
LUẬT TỐ CÁO 2018

LUẬT TỐ CÁO 2018

07/04/2020
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tố cáo năm 2018 đã được chính thức thông qua với 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019 bổ sung nhiều quy định mới đáng chú ý.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

30/03/2020
Bộ luật lao động năm 2012 điều chỉnh mối quan hệ pháp luật lao động, quản lý Nhà nước về lao động. Luật lao động năm 2012 số 10/2012/QH13 được ban hành vào ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013.
NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP

NGHỊ QUYẾT 02/2018/NQ-HĐTP

30/03/2020
Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng điều 65 của bộ luật hình sự về án treo
 NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

28/03/2020
Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTLC

CÔNG VĂN 1064/LĐTBXH-QHLĐTLC

28/03/2020
Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh covid-19
HIẾN PHÁP 1954

HIẾN PHÁP 1954

26/03/2020
Tháng 12-1959, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo kết quả quá trình dự thảo Hiến pháp 1959. Sau khi xem xét, thảo luận về nội dung, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp sửa đổi vào ngày 31-12-1959 và ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố bản Hiến pháp mới. Với Hiến pháp 1959, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam vai trò lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) khẳng định và đó là bộ tham mưu lãnh đạo “toàn thể nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên đánh giặc cứu nước.
HIẾN PHÁP 1946

HIẾN PHÁP 1946

26/03/2020
Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội khóa I thông qua vào ngày 9 tháng 11 năm 1946. Do chiến tranh Đông Dương bùng nổ ngay sau khi bản hiến pháp này được thông qua nên nó chỉ được thi hành ở các vùng kháng chiến, vùng Pháp tạm chiến vẫn dùng luật pháp của Pháp.
BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

26/03/2020
Bộ luật dân sự 2015 hiện hành, hiệu lực từ 01/01/2017. BLDS 2015 quy định các nguyên tắc cơ bản về địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ các bên.
VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019

VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019

25/03/2020
VBHN - LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ NĂM 2019
BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

24/03/2020
Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13 - quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động,..
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

24/03/2020
Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (số 101/2015/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.
LUẬT PHÁ SẢN 2014

LUẬT PHÁ SẢN 2014

24/03/2020
Luật phá sản 2014 áp dụng đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

24/03/2020
Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26-11-2014 là Luật doanh nghiệp mới nhất áp dụng năm 2020 có bổ sung sửa đổi những điểm mới thuận lợi cho doanh nghiệp.
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017

23/03/2020
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 sđ, bs NĂM 2017
VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018

VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018

20/03/2020
VBHD - LUẬT ĐẤT ĐAI sđ, bs năm 2018
Mẫu TP - QTV - 03 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Mẫu TP - QTV - 03 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

12/03/2020
Mẫu TP - QTV - 03 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
Mẫu TP - QTV - 01 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Mẫu TP - QTV - 01 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

12/03/2020
Mẫu TP - QTV - 01 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
Mẫu TP - QTV - 02 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

Mẫu TP - QTV - 02 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên

12/03/2020
Mẫu TP - QTV - 02 đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ - CP SỬA ĐỔI BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ - CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ - CP SỬA ĐỔI BỒ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 117/2011/NĐ - CP

11/03/2020
NGHỊ ĐỊNH 90/2015/NĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
LUẬT THANH TRA 2010

LUẬT THANH TRA 2010

10/03/2020
Ngày 15/11/2010, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thanh tra 2010, bắt đầu có hiệu lực từ 01/7/2011, thay thế Luật Thanh tra 2004.
LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2011

LUẬT PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI 2011

10/03/2020
Luật phòng chống mua bán người năm 2011 được ban hành ngày 29/3/2011, gồm 8 Chương với 58 Điều. Theo đó, có một số hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại văn bản này.
LUẬT NUÔI CON NUÔI

LUẬT NUÔI CON NUÔI

10/03/2020
Luật Nuôi con nuôi (NCN) được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17-6-2010. Luật gồm 5 chương, 52 điều quy định chi tiết về NCN trong nước, NCN có yếu tố nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước về NCN. So với các quy định của pháp luật hiện hành thì Luật NCN năm 2010 có nhiều điểm mới cơ bản.
LUẬT KHIẾU NẠI 2011

LUẬT KHIẾU NẠI 2011

10/03/2020
Luật này quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.
LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

10/03/2020
Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

10/03/2020
Luật Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn là luật gốc được căn cứ để điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.
LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012

10/03/2020
Luật Công đoàn mới nhất được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2012 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2013. Đây là văn bản pháp lý cao nhất quy định về tổ chức công đoàn, bao gồm cả trách nhiệm đối với người lao động.
LUẬT VIỆC LÀM 2013

LUẬT VIỆC LÀM 2013

10/03/2020
Luật việc làm ban hành ngày 16/03/2013 quy định về mức đóng, điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tổ chức; hoạt động dịch vụ việc làm.
MẪU ĐƠN SỐ 83 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

MẪU ĐƠN SỐ 83 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

26/02/2020
MẪU ĐƠN SỐ 83 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM
MẪU SỐ 82 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐCTHẨM

MẪU SỐ 82 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐCTHẨM

25/02/2020
MẪU SỐ 82 - DS ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐCTHẨM
NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP

22/11/2019
NGHỊ ĐỊNH 90/2019/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG.
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 46/2013/NĐ-CPQUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP

22/07/2019
NGHỊ ĐỊNH 41/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 220 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ DANH MỤC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG Ở ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÌNH CÔNG
LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2014

21/03/2019
Luật Hôn nhân và gia đình 2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong luật hôn nhân được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2014 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 01 năm 2015.
NGHI ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP

NGHI ĐỊNH 157/2018/NĐ-CP

28/03/2020
Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
NHOM KINH THANH BINH CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK