Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Trong đó có quy định về việc kết hôn trái pháp luật. Như vậy, như thế nào được xem là kết hôn trái pháp luật? Cơ sở pháp lý và yêu cầu hồ sơ như thế nào

Chia sẻ:
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH THANH BÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA HOLDINGS CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY TNHH XÂY LẮP NHẬT HUY
© 2017 Luật Bình Dương