Luatbinhduong.net

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

x
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

                                         Hôm nay, ngày … tháng… năm 2019 tại ………………………………………………

                                        Tôi là         : ……………… Sinh năm: ………

                                        CMND số  : ……………… ;        Cấp ngày: ……….. ;     Nơi cấp: ………….....

                                        Địa chỉ       : …………………………………………………………………….....

                                        Là ………..……… .................................................................................................      

                             Nay bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

                                       Ông/bà           : ……………….        Sinh năm: ………

                                       CMND số: …………………;       Cấp ngày: ………. ;    Nơi cấp: ………………

                                       Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………………

                                       SĐT:……………

                               ÔNG/BÀ ……………. THAY MẶT TÔI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC SAU:

                                       1. …………………………………………………………………………………...

                                       2. …………………………………………………………………………………...

                                       3. …………………………………………………………………………………...

                                       Người ủy quyền cam kết tại thời điểm ủy quyền có đủ năng lực hành vi dân sự, tự nguyện không bị ép buộc và chịu                                        trách nhiệm trước pháp luật đối với tất cả công việc mà Ông/bà ........... thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

                                      Văn bản này gồm có …. trang, được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

                                                                             

                                                                                                                                              NGƯỜI ỦY QUYỀN

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn.
© 2017 Luật Bình Dương