ĐƠN YÊU CẦU LY HÔN (THUẬN TÌNH LY HÔN)

ĐƠN YÊU CẦU LY HÔN (THUẬN TÌNH LY HÔN)

ĐƠN YÊU CẦU LY HÔN (THUẬN TÌNH LY HÔN)

ĐƠN YÊU CẦU LY HÔN (THUẬN TÌNH LY HÔN)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….………, ngày … tháng … năm …

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con và cấp dưỡng nuôi con)

Kính gửi:   ………………………….

Họ và tên chồng:

ông:..................................................... Sinh năm:............. .

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

CMND số:................................ Cấp ngày:.......................... Nơi cấp: ....................

Điện thoại: ...................................  

Họ và tên vợ:

Bà:....................................................... Sinh năm: ............

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

CMND số:................................ Cấp ngày: .........................  Nơi cấp: ....................

Điện thoại:

            Chúng tôi xin trình bày với Quý Tòa vụ việc như sau:

........................................................................................................................................................ ...            

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

            Nay chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân …………công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

            Vì vậy, kính mong quý Tòa xem xét và giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai vợ chồng tôi cùng nhau thỏa thuận những vấn đề sau:

  1. Về con chung và cấp dưỡng nuôi con:

Chúng tôi có….con chung:

Cháu: ……. sinh ngày: …….

Cháu: ……. sinh ngày: …….

Chúng tôi đã thỏa thuận việc trực tiếp nuôi con như sau:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Về cấp dưỡng chúng tôi thỏa thuận và thống nhất …… (yêu cầu/không yêu cầu) bên còn lại cấp dưỡng nuôi con hàng tháng cho mỗi con chung.

  1. Về tài sản chung:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

  1. Về nợ chung:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Kính đề nghị quý Tòa xem xét và công nhận thuận tình ly hôn của chúng tôi.

Hồ sơ, tài liệu kèm theo gồm:

  • CMND, Hộ khẩu…(bản sao);
  • Giấy nhận kết hôn (bản chính);
  • Giấy khai sinh các con (bản chính).
  • …….

……., ngày ….tháng………..năm ….

 

                                                 Họ tên chồng                                                  Họ tên vợ

                                           (ký và ghi rõ họ tên)                                      ( ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Chia sẻ:
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với

ĐẶT LỊCH HẸN