BIỂU MẪU KHỞI KIỆN (V/V LY HÔN)

BIỂU MẪU KHỞI KIỆN (V/V LY HÔN)

BIỂU MẪU KHỞI KIỆN (V/V LY HÔN)

BIỂU MẪU KHỞI KIỆN (V/V LY HÔN)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                               ……(1), ngày….. tháng …… năm…….
 
                                                                                          ĐƠN KHỞI KIỆN
                                               Kính gửi:    TÒA ÁN NHÂN DÂN…………(2)
 
                        Họ và tên người khởi kiện:  ............. (3)                       sinh năm:........
                        Địa chỉ thường trú: ......................... (4)
                        Số điện thoại: ................. (5)              
                        Họ và tên người bị khởi kiện:..................... (6)             Sinh năm:........
                        Địa chỉ thường trú: ......................... (7)
                       Số điện thoại:.................. (8)
                       Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn: (9)
                            1. Về hôn nhân:
                       Tôi đề nghị Tòa án nhân dân……………………….giải quyết cho tôi ………sinh năm ………. được ly hôn với......sinh                          năm............
                        2. Về con chung:
                        Tôi đề nghị nuôi con chung ……………. Sinh ngày …………
                        Tôi đồng ý để ……….. nuôi con chung …………..sinh ngày ….
                        Tôi không yêu cầu  …………cấp dưỡng nuôi con chung………, và tôi cũng không cấp dưỡng nuôi con chung.....
                        3. Về tài sản:
                        4. Về nợ chung:
                        Những tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (1
                             1. ........................................................................
                             2. ........................................................................
                             3. ............................................................................
                        Các thông tin khác người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án: (11)
                        1. …………………………………………………..
                        2. ………………………………………………......
 
                                                                                                                NGƯỜI KHỞI KIỆN(12)
         Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn ly hôn:
(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm ........
(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.
(3) Ghi rõ họ và tên người khởi kiện.
(4),(5) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H, số điện thoại: XXX).
(6), (7) và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3),(4),(5) của người bị khởi kiện.
(9) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết ( về hôn nhân, con chung, tài sản, nợ chung ).
(10) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)
(11) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án.
(12) Ghi rõ họ và tên, chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện.
 

 

Chia sẻ:
Tin liên quan
TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

LUẬT BÌNH DƯƠNG - NẦNG TẦM GIÁ TRỊ CHO BẠN

ĐẶT LỊCH HẸN
CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON NHOM KINH THANH BINH CHANH NGHIA GROUP NHA XANH GRUOP CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON
CHAT FACEBOOK