Luatbinhduong.net

BIỂU MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THỦ TỤC TÁI THẨM

BIỂU MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THỦ TỤC TÁI THẨM

BIỂU MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THỦ TỤC TÁI THẨM

x
BIỂU MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THỦ TỤC TÁI THẨM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                  ……, ngày….. tháng …… năm……
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số... ngày... tháng... năm...
của Tòa án nhân dân......................
Kính gửi:(2) ..…………..............................................
     Họ tên người đề nghị:
Tên: (3)
Địa chỉ:(4).........................................................................................................................
Là:(5) ................................................................................................................................
trong vụ án về...................................................................................................................
Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(6)........... số.... ngày... tháng ... năm ... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật.
    Lý do đề nghị:(7)...........................................................................................................
    Yêu cầu của người đề nghị:(8).....................................................................................
    Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)
1. Bản sao Bản án (quyết định) số.................. ngày..... tháng..... năm..... của Tòa án nhân dân...................................................................................................
2. .....................................................................................................
 
                                                                        NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)
Hướng dẫn sử dụng mẫu số 83-DS:
(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án phúc thẩm thì ghi “phúc thẩm”...
(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 354 Bộ luật tố tụng dân sự (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).
(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện).
(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.
(5) Ghi tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn).
(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.
(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2017/DSPT ngày 10-02-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự).
(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản sao Bản án số...; 2. Bản sao Chứng minh nhân dân....3. Quyết định số.../QĐ-UBND ngày........).
(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.
Chia sẻ:
Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn. Luật Bình Dương - nâng tầm giá trị cho bạn.
© 2017 Luật Bình Dương